Op dinsdag 16 september is het weer de derde dinsdag in september en dus Prinsjesdag. De koning leest de troonrede voor en de minister van Financiën presenteert de rijksbegroting. Zoals elk jaar zal ook een groot aantal belastingmaatregelen worden aangekondigd. Natuurlijk zullen de plannen pas op 16 september definitief gepresenteerd worden. Op welk gebied verwachten we ontwikkelingen?

Tariefverlaging inkomstenbelasting
De eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt waarschijnlijk verlaagd met 0,25 procent. Daardoor is minder belasting verschuldigd over het inkomen tot ongeveer € 20.000. De maatregel geldt voor iedereen.

Loon van de DGA
Directeur grootaandeelhouders hebben te maken met de gebruikelijkloonregeling. Op grond van die regeling mag het loon dat de DGA van zijn of haar BV krijgt niet (veel) lager zijn dan het loon van een vergelijkbare werknemer. Daarbij geldt een marge, het loon van de DGA mag maximaal 30 procent afwijken van het loon van de vergelijkbare werknemer.
Eind 2013 heeft het kabinet beslist dat die 30 procent-marge per 1 januari 2015 wordt beperkt. Dat zal betekenen dat het DGA-loon sneller te laag wordt bevonden, zodat de DGA zijn of haar loon moet verhogen.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers. De mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de oude regels voor vergoeden en verstrekken, vervalt derhalve.
Tegelijk met de verplichtstelling wordt de regeling op een paar punten aangepast:
- Voor gereedschappen, computers, telefoons en dergelijke zal gelden dat de vergoeding of verstrekking daarvan onbelast is als de werkgever van mening is dat die voorziening noodzakelijk is voor het werk. Daarmee vervallen de huidige criteria van bijvoorbeeld een zakelijk gebruik van minimaal 10 procent of 90 procent.
- Er komt een vrijstelling voor producten uit eigen bedrijf.
- De vrije ruimte daalt van 1,5 procent naar 1,2 procent.
- De afrekening over hetgeen méér is verstrekt dan de vrije ruimte, gebeurt voortaan na afloop van het kalenderjaar.
- Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van voorzieningen zal voortaan fiscaal gelijk worden behandeld.
- De werkkostenregeling zal ook op concernbasis kunnen worden toegepast.

Aanpassing VAR
In de loop van 2015 zal de aanvraagprocedure van de VAR wijzigen. De bedoeling is om de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Momenteel vraagt de opdrachtnemer (de arbeidskracht) de VAR aan en is die ook volledig verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Onder het nieuwe systeem verloopt de aanvraag via een webmodule waarbij zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever input geven over de arbeidsrelatie. Door die betrokkenheid is de opdrachtgever medeverantwoordelijk als achteraf blijkt dat er loonheffing had moeten worden ingehouden.

Hypotheekrenteaftrek
Met ingang van 2014 is het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken beperkt. Dat aftrektarief wordt jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. Hypotheekrente die u in 2015 betaalt zal daardoor tegen maximaal 51 procent aftrekbaar zijn (in plaats van 52 procent).
De tariefmatiging gold nog niet voor hypotheken die als personeelslening zijn afgesloten. Een hypotheek bij de baas is daardoor gunstiger dan een hypotheek bij de bank. Om dat verschil op te heffen zal de vrijstelling voor de personeels-hypotheek waarschijnlijk worden afgeschaft.

Aftrekuitsluiting buitenlandse boetes
Boetes die door de Nederlandse overheid of door een EU-instelling zijn opgelegd, zijn niet-aftrekbaar. Dat aftrekverbod wordt uitgebreid naar buitenlandse boetes, zodat die voortaan ook niet-aftrekbaar zijn

Laag BTW-tarief bij verbouwingen verlengd
Het tijdelijk lage BTW-tarief van 6 procent op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen wordt verlengd. De maatregel is ingegaan per 1 maart 2013 en zou duren tot 1 januari 2015. Onlangs is aangekondigd dat de tariefverlaging geldt tot 1 juli 2015. Daarna betaalt u dus weer 21 procent BTW op de arbeidskosten bij een verbouwing van uw bestaande woning. 

bron: www.BC.nl

terug naar actualiteiten


Team Geld Administratie- en Adviesbureau
info@teamgeld.nl